DOG: Orde do 3 de xuño de 2024 pola que se determina a época de perigo alto de incendios.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL - XUNTA DE GALICIA

DOG Núm. 116 Luns, 17 de xuño de 2024 Páx. 36664
ORDE do 3 de xuño de 2024 pola que se determina a época de perigo alto de incendios.


O artigo 9 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia establece que, en consideración aos antecedentes e datos históricos sobre
o risco de aparición de incendios forestais en Galicia e sobre a incidencia das variables meteorolóxicas no comportamento do lume, a consellería con competencias en materia
forestal definirá a época de perigo alto, que condicionará a intensidade das medidas que se vaian adoptar para a defensa do territorio de Galicia ...

.../.. Decláranse como época de perigo alto de incendios forestais durante o ano 2024 as datas comprendidas entre o 1 de xullo e o 30 de setembro.

>>> Ver ou descargar documento completo