Autorizacións municipais para Festas parroquiais e verbenas populares

AUTORIZACIÓNS MUNICIPAIS PARA A CELEBRACIÓN DE VERBENAS E FESTAS POPULARES EN GALICIA

 

Aparece regulado na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da Competitividade económica de Galicia (Capítulo III: Artigos 39 a 46)