Noticias

Con data 19/10/2020 publicaronse as bases das axudas municipais para transporte escolar no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP) número 174 comezando así, o prazo de presentación das solicitudes sendo de 15 días hábiles a contar a partir do día seguinte á publicación.

Unha vez publicadas as bases detectaronse erros en varios puntos das mesmas motivo polo cal, con data 25/10/2020 a Concelleira de Benestar Social, Educación e Igualdade aprobou por decreto a suspensión do prazo de presentación das solicitudes que está vixente.

O Departamento de Servizos Sociais procederá á elaboración dunhas novas bases que serán aprobadas polo órgano competente para a súa posterior publicación no BOP.

Así mesmo, informar ás persoas interesadas que as solicitudes que xa foron presentadas no prazo actual teranse en conta e serán valoradas para a súa resolución.

 

Máis información no Departamento de Servizos Sociais no teléfono 981 686 068

Rematado o prazo de presentación de solicitudes de ingreso na Escola Infantil Municipal “Os Pillabáns” e unha vez valoradas todas, a concelleira de benestar social, igualdade e participación cidadá, Catrina Queijo García, aprobou a relación provisional do alumnado admitido por unidade de atención.

Informar ás persoas solicitantes que de acordo co artigo 19 do Regulamento da Escola Infantil Municipal, poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo de 10 días naturais que contarán a partir da data de exposición pública da listaxe no taboleiro de anuncios municipal.

Para máis información no Departamento de servizos sociais ou no teléfono 981 68 60 68

Attachments:
FileFile size
Download this file (LISTAXE PROVISIONAL CURSO 2020-2021.pdf)LISTAXE PROVISIONAL CURSO 2020-2021.pdf217 kB

Dende o Departamento de Benestar Social en coordinación con Fundación Mujeres, organízanse unha serie de talleres on line destinado a mulleres coidadoras. Os talleres divídense en 3 sesións on line.

É preciso inscribirse previamente antes do día 19 de xuño.

Para mais información poden chamar ao telf . 981 68 60 68.

 

 

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

prestacion-hijo-menor-3-anos-GAL

 

Persoas beneficiarias:

 • Persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1.1.2017 e o 31.12.2017, ambos os dous días incluídos, e que, durante o ano 2018, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.
 • Serán igualmente beneficiarias polas fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017.
 • Nos supostos de que exista unha resolución xudicial que atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, a persoa beneficiaria será aquela que teña a custodia das fillas ou fillos, de acordo co establecido na dita resolución.

Requisitos

 • Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. No caso de que non quede acreditada a dita circunstancia pola presentación do xustificante de empadroamento, poderáselles requirir para que presenten documentación complementaria que o demostre.
 • Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.

Os requisitos para ter dereito a esta prestación deberán reunirse o último día do prazo de presentación de solicitudes.

Contía da axuda

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria. A contía será a seguinte:

 • Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
 • Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
 • Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

Documentación

 1. Copia do Libro de Familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada unha das fillas ou fillos da persoa solicitante, para os efectos de acreditar a data de nacemento e o número de orde que ocupa a filla ou fillo na descendencia da persoa solicitante.
 2. Certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar (a antigüidade máxima do mesmo será de 6 meses).
 3. No caso de nulidade, separación ou divorcio copia da sentenza ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns, acompañada, de ser o caso, do convenio regulador.
 4. Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou acollemento, no suposto de que a súa formalización se realizase noutra comunidade autónoma, de ser o caso.
 5. Anexo II cuberto e asinado pola persoa proxenitora que non figure como solicitante e que forme parte da unidade familiar. De non achegar este documento, deberá xustificarse presentando a documentación que figura na letras c) deste artigo ou certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.

Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.


Prazo de presentación:

35 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG. Comezará o 21 de xaneiro e rematará o 9 de marzo de 2020 (ambos os dous incluidos)

LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR E VESTIARIO BÁSICO. CONVOCATORIA 2019/2020.

 

 

 

DNI

CONCEDIDO

47359761R

233,92 €

32819776H

233,92 €

53169578L

233,92 €

53169578L

233,92 €

47374269L

233,92 €

53300297M

116,96 €

47361156G

116,96 €

79317729K

233,92 €

79317729K

233,92 €

32834273W

116,96 €

32834273W

116,96 €

44825694M

233,92 €

44825694M

233,92 €

46909354A

116,96 €

47437240Q

233,92 €

47372840Q

233,92 €

47358601Z

233,92 €

47358601Z

233,92 €

32284556Z

116,96 €

32284556Z

116,96 €

32284556Z

116,96 €

46909222D

116,96 €

4690922 2D

116,96 €

32834873G

116,96 €

32834873G

116,96 €

47365851L

233,92 €

47365851L

233,92 €

47365851L

233,92 €

79338219H

116,96 €

32834175L

233,92 €

32835271B

233,92 €

32835271B

233,92 €

47382789Y

233,92 €

32830829P

233,92 €

32830829P

233,92 €

32840679Z

233,92 €

32840679Z

233,92 €

46913121K

116,96 €

47359158L

233,92 €

32793894B

233,92 €

32843222G

116,96 €

54157574A

233,92 €

32820679R

233,92 €

47380593H

233,92 €

47380593H

233,92 €

47380593H

233,92 €

47350082M

233,92 €

47350082M

233,92 €

47350082M

233,92 €

79338050X

233,92 €

79338050X

233,92 €

47361202Q

233,92 €

46912786P

116,96 €

46912786P

116,96 €

79337301C

116,96 €

32834733W

116,96 €

45845400Y

233,92 €

45845400Y

233,92 €

47351694F

233,92 €

53303458S

233,92 €

53303458S

233,92 €

32800624W

233,92 €

32800624W

233,92 €

32800624W

233,92 €

32795108Y

116,96 €

53309071Q

233,92 €

53309071Q

233,92 €

Y3457404N

233,92 €

Y3457404N

233,92 €

473710162Y

233,92 €

47370162Y

233,92 €

53169085P

233,92 €

44817496H

116,96 €

44817496H

116,96 €

47380869H

233,92 €

78801362G

116,96 €

Y2087367Q

116,96 €

32837472G

116,96 €

47356219R

233,92 €

47356219R

233,92 €

32804776Z

233,92 €

32804776Z

233,92 €

32835485H

116,96 €

79338047F

233,92 €

79338047F

233,92 €

47370305B

233,92 €

47370305B

233,92 €

49915106T

116,96 €

47356631E

233,92 €

47356631E

233,92 €

79320765K

233,92 €

54941414A

233,92 €

47358958A

116,96 €

32840474Q

233,92 €

47353470N

116,96 €

40024413R

233,92 €

40024413R

233,92 €

33856456L

233,92 €

44825488Y

116,96 €

44825488Y

116,96 €

32837230S

233,92 €

   

. Denegarlle a axuda económica ás seguintes persoas por non cumprir coas requisitos económicos recollidos no artigo 6.1.a) e 6.1.b:

            DNI

MOTIVO

49685942P

Non cumpre cos requisitos económicos

32793642N

Non cumpre cos requisitos económicos

32793642N

Non cumpre cos requisitos económicos

79324961P

Non cumpre cos requisitos económicos

79324961P

Non cumpre cos requisitos económicos

47365423K

Non cumpre cos requisitos económicos

47356423K

Non cumpre cos requisitos económicos

79333185K

Non cumpre cos requisitos económicos

79333185K

Non cumpre cos requisitos económicos

46917954R

Non cumpre cos requisitos económicos

47389037K

Non cumpre cos requisitos económicos

53169993L

Non cumpre cos requisitos económicos

53169993L

Non cumpre cos requisitos económicos

46901449X

Non cumpre cos requisitos económicos

46901449X

Non cumpre cos requisitos económicos

32802531T

Non cumpre cos requisitos económicos

78801912W

Non cumpre cos requisitos económicos

79341159Z

Non cumpre cos requisitos económicos

79341159Z

Non cumpre cos requisitos económicos

32845991J

Non cumpre cos requisitos económicos

46899004A

Non cumpre cos requisitos económicos

 1. - Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 13.1. das bases da convocatoria disporán do prazo do 1 ao 18 outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda a documentación xustificativa.
 1. De acordo co artigo 13.2 das bases da convocatoria, no caso de non presentar a xustificación dentro do prazo establecido, entenderase que desiste da súa petición, polo que perderá o dereito a cobrala .

 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para as axudas dirixidas ás familias para libros de texto, material escolar e vestiario para o curso 2019/2020, e unha vez comprobada a documentación que acompaña cada unha delas, o Departamento de Servizos Sociais elaborou o informe proposta da resolución provisional das solicitudes completas e as pendentes de emendar documentación.

Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 9.1 das bases da convocatoria disporán dun prazo de 10 días hábiles para presentar alegacións e/ou emendar a documentación requirida.

No caso en que as persoas interesadas non presenten, no Rexistro Xeral do Concello a documentación para subsanar no prazo establecido, quedarán denegadas.

 

Máis información no Departamento de Servizos Sociais ou no teléfono 981 686 068

Dende o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Cerceda, colaborarase coa Fundación Amigos de Galicia, na recollida de material escolar.

O prazo para a poboación que queira colaborar coa donación de material escolar, remata o día 23 de agosto. O lugar de recollida é no terceiro andar do edificio municipal, no departamento de Servizos Sociais.

O material que mais se precisa son: gomas, tesoiras, carpetas, libretas, mochilas...

Para mais información poden chamar ao telf. 981 68 60 68

 

.

Con data 30 de maio de 2019 reuniuse a  Comisión de Baremación, Coordinación e Seguimento da Escola Infantil Municipal Os Pillabáns para a resolución das solicitudes de reserva de praza e de novo ingreso para o curso 2019/2020.

Valoradas as solicitudes de reserva de praza e baremadas as de novo ingreso, adxudicaronse as prazas segundo a puntuación obtida e atendendo aos criterios de prioridade establecidos no Artigo 14 do Regulamento da escola infantil municipal (BOP nº 75, do 21 de abril de 2017).

As persoas solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo de dez días naturais a contar a partir da data desta publicación.

Attachments:
FileFile size
Download this file (LISTAXE ADMITIDOS E EN AGARDA CURSO 2019-2020.pdf)LISTAXE ADMITIDOS E EN AGARDA CURSO 2019-2020.pdf282 kB

Páxina 28 de 31