Concello

Como alcalde do Concello de Cerceda quero darlle a benvida á páxina web municipal.

Cerceda é un lugar atractivo, referente en infraestruturas, asentamento empresarial, desenvolvemento e servizos sociais. Pero o horizonte está cheo de retos que nos enchen de ilusión e este espazo non deixa de ser un recurso máis á hora de perseguir os obxectivos programados.

Casa do Concello

 A Xunta de Goberno Local do Concello de Cerceda ten as seguintes atribucións:

Atribucións:

 

Son atribucións da Xunta de Goberno Local, xunto coa asistencia permanente ao alcalde, segundo o disposto no BOP 129 de 7 de xullo de 2011, as seguintes:
  • Aprobación, disposición do gasto e recoñecemento das obrigas, dentro dos límites das súas atribucións, sempre que non deriven de expedientes de contratación, agás nos casos dos contratos menores, que serán competencia da Xunta de goberno local
  • Adxudicación de contratos menores, e aprobación, disposición do gasto e recoñecemento das obrigas que deles se derivan.
  • Aprobar a oferta de emprego público, as bases das probas para a selección de persoal e para concursos de provisión de postos de traballo
  • Outorgamento de licenzas, salvo que as leis sectoriais atribúan esta competencia expresamente a outro órgano. Así mesmo, a aprobación das liquidacións provisionais ou definitivas do imposto de construcións, instalacións e obras e das taxas establecidas polo outorgamento de licenzas
  • Solicitude das achegas económicas a outras administracións públicas, salvo que nas bases das subvencións se atribúa a outro órgano
  • Aprobación das bases de achegas económicas convocadas polo Concello e resolución da súa concesión

Réxime de sesións: 

a Xunta de Goberno Local de Cerceda ten as sesións ordinarias en semanas alternas, os mércores, ás 9.00 horas. Caso de que coincida cun día inhábil, poderá realizarse a sesión ordinaria o día anterior ou posterior hábil.