Orzamentos

Orzamentos de 2010

O pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión ordinaria do 20 de maio de 2010, o Orzamento Municipal para o exercicio 2010, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

Así, o Orzamento Municipal de Cerceda para o exercicio 2010 ascende a 17.007.418,92 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.

Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:

Estado de ingresos

CapítulosIngresos
Impostos directos 1.663.000,00
Impostos indirectos 613.000,00
Taxas e outros ingresos 1.706.711,34
Transferencias correntes 4.148.328,30
Ingresos patrimoniais 15.000,00
Total de operacións correntes 8.146.039,64
Enaxenación de investimentos reais 0,00
Transferencias de capital 8.340.886,48
Activos financeiros 0,00
Pasivos financeiros 520.492,80
Total de operacións de capital 8.861.379,28
Total 17.007.418,92

 

Estado de gastos

CapítulosGastos
Persoal 3.244.227,54
Bens correntes-servizos 3.850.548,22
Financeiros 69.987,77
Transferencias correntes 447.649,47
Total de operacións correntes 7.612.413,00
Investimentos reais 9.356.549,28
Transferencias de capital  10.000,00
Activos financeiros 0,00
Pasivos financeiros 28.456,64
Total de operacións de capital 9.395.005,92
Total 17.007.418,92