Orzamentos

Orzamentos de 2014

O pleno do Concello de Cerceda aprobou o Orzamento Municipal para o exercicio 2012, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

Así, o Orzamento Municipal de Cerceda para o exercicio 2014 ascende a 7.848.154,99 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.

Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:

Estado de ingresos

Capítulos Ingresos
Impostos directos

2.480.700,00

Impostos indirectos

250.190,56

Taxas e outros ingresos

1.903.472,59

Transferencias correntes

2.729.412,54

Ingresos patrimoniais

76.600,00

Total de operacións correntes

7.440.375,69

Enaxenación de investimentos reais

0,00

Transferencias de capital

407.779,30

Activos financeiros 0,00 
Pasivos financeiros 0,00 
Total de operacións de capital

407.779,30

Total

7.848.154,99

Estado de gastos

Capítulos Gastos
Persoal

2.414.278,73

Bens correntes-servizos

3.563.119,55

Financeiros

40.600,00

Transferencias correntes

503.373,33

Total de operacións correntes

6.521.371,61

Investimentos reais

1.025.682,14 

Transferencias de capital

0,00

Activos financeiros  0,00
Pasivos financeiros

301.101,24 

Total de operacións de capital

1.326.783,38

Total

7.848.154,99