Noticias

Noticias

LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR E VESTIARIO BÁSICO. CONVOCATORIA 2019/2020.

 

 

 

DNI

CONCEDIDO

47359761R

233,92 €

32819776H

233,92 €

53169578L

233,92 €

53169578L

233,92 €

47374269L

233,92 €

53300297M

116,96 €

47361156G

116,96 €

79317729K

233,92 €

79317729K

233,92 €

32834273W

116,96 €

32834273W

116,96 €

44825694M

233,92 €

44825694M

233,92 €

46909354A

116,96 €

47437240Q

233,92 €

47372840Q

233,92 €

47358601Z

233,92 €

47358601Z

233,92 €

32284556Z

116,96 €

32284556Z

116,96 €

32284556Z

116,96 €

46909222D

116,96 €

4690922 2D

116,96 €

32834873G

116,96 €

32834873G

116,96 €

47365851L

233,92 €

47365851L

233,92 €

47365851L

233,92 €

79338219H

116,96 €

32834175L

233,92 €

32835271B

233,92 €

32835271B

233,92 €

47382789Y

233,92 €

32830829P

233,92 €

32830829P

233,92 €

32840679Z

233,92 €

32840679Z

233,92 €

46913121K

116,96 €

47359158L

233,92 €

32793894B

233,92 €

32843222G

116,96 €

54157574A

233,92 €

32820679R

233,92 €

47380593H

233,92 €

47380593H

233,92 €

47380593H

233,92 €

47350082M

233,92 €

47350082M

233,92 €

47350082M

233,92 €

79338050X

233,92 €

79338050X

233,92 €

47361202Q

233,92 €

46912786P

116,96 €

46912786P

116,96 €

79337301C

116,96 €

32834733W

116,96 €

45845400Y

233,92 €

45845400Y

233,92 €

47351694F

233,92 €

53303458S

233,92 €

53303458S

233,92 €

32800624W

233,92 €

32800624W

233,92 €

32800624W

233,92 €

32795108Y

116,96 €

53309071Q

233,92 €

53309071Q

233,92 €

Y3457404N

233,92 €

Y3457404N

233,92 €

473710162Y

233,92 €

47370162Y

233,92 €

53169085P

233,92 €

44817496H

116,96 €

44817496H

116,96 €

47380869H

233,92 €

78801362G

116,96 €

Y2087367Q

116,96 €

32837472G

116,96 €

47356219R

233,92 €

47356219R

233,92 €

32804776Z

233,92 €

32804776Z

233,92 €

32835485H

116,96 €

79338047F

233,92 €

79338047F

233,92 €

47370305B

233,92 €

47370305B

233,92 €

49915106T

116,96 €

47356631E

233,92 €

47356631E

233,92 €

79320765K

233,92 €

54941414A

233,92 €

47358958A

116,96 €

32840474Q

233,92 €

47353470N

116,96 €

40024413R

233,92 €

40024413R

233,92 €

33856456L

233,92 €

44825488Y

116,96 €

44825488Y

116,96 €

32837230S

233,92 €

   

. Denegarlle a axuda económica ás seguintes persoas por non cumprir coas requisitos económicos recollidos no artigo 6.1.a) e 6.1.b:

            DNI

MOTIVO

49685942P

Non cumpre cos requisitos económicos

32793642N

Non cumpre cos requisitos económicos

32793642N

Non cumpre cos requisitos económicos

79324961P

Non cumpre cos requisitos económicos

79324961P

Non cumpre cos requisitos económicos

47365423K

Non cumpre cos requisitos económicos

47356423K

Non cumpre cos requisitos económicos

79333185K

Non cumpre cos requisitos económicos

79333185K

Non cumpre cos requisitos económicos

46917954R

Non cumpre cos requisitos económicos

47389037K

Non cumpre cos requisitos económicos

53169993L

Non cumpre cos requisitos económicos

53169993L

Non cumpre cos requisitos económicos

46901449X

Non cumpre cos requisitos económicos

46901449X

Non cumpre cos requisitos económicos

32802531T

Non cumpre cos requisitos económicos

78801912W

Non cumpre cos requisitos económicos

79341159Z

Non cumpre cos requisitos económicos

79341159Z

Non cumpre cos requisitos económicos

32845991J

Non cumpre cos requisitos económicos

46899004A

Non cumpre cos requisitos económicos

 1. - Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 13.1. das bases da convocatoria disporán do prazo do 1 ao 18 outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda a documentación xustificativa.
 1. De acordo co artigo 13.2 das bases da convocatoria, no caso de non presentar a xustificación dentro do prazo establecido, entenderase que desiste da súa petición, polo que perderá o dereito a cobrala .

 

O servizo Bos Días Cole, empezará a funcionar no CPI “ O Cruce”, desde o día 11 de setembro desde ás 8.00 de mañá, para os menores que o solicitaron .

Infórmase que no caso de precisar dito servizo ao longo do curso escolar, teñen que achegarse ao edificio do Concello e solicitalo por rexistro.

Para máis información, poden chamar ao 981 68 60 68, ou ben acudir ao Departamento de Benestar Social, sito no 3º andar do edificio municipal.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para as axudas dirixidas ás familias para libros de texto, material escolar e vestiario para o curso 2019/2020, e unha vez comprobada a documentación que acompaña cada unha delas, o Departamento de Servizos Sociais elaborou o informe proposta da resolución provisional das solicitudes completas e as pendentes de emendar documentación.

Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 9.1 das bases da convocatoria disporán dun prazo de 10 días hábiles para presentar alegacións e/ou emendar a documentación requirida.

No caso en que as persoas interesadas non presenten, no Rexistro Xeral do Concello a documentación para subsanar no prazo establecido, quedarán denegadas.

 

Máis información no Departamento de Servizos Sociais ou no teléfono 981 686 068

Dende o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Cerceda, colaborarase coa Fundación Amigos de Galicia, na recollida de material escolar.

O prazo para a poboación que queira colaborar coa donación de material escolar, remata o día 23 de agosto. O lugar de recollida é no terceiro andar do edificio municipal, no departamento de Servizos Sociais.

O material que mais se precisa son: gomas, tesoiras, carpetas, libretas, mochilas...

Para mais información poden chamar ao telf. 981 68 60 68

 

.

Con data 30 de maio de 2019 reuniuse a  Comisión de Baremación, Coordinación e Seguimento da Escola Infantil Municipal Os Pillabáns para a resolución das solicitudes de reserva de praza e de novo ingreso para o curso 2019/2020.

Valoradas as solicitudes de reserva de praza e baremadas as de novo ingreso, adxudicaronse as prazas segundo a puntuación obtida e atendendo aos criterios de prioridade establecidos no Artigo 14 do Regulamento da escola infantil municipal (BOP nº 75, do 21 de abril de 2017).

As persoas solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo de dez días naturais a contar a partir da data desta publicación.

Attachments:
FileFile size
Download this file (LISTAXE ADMITIDOS E EN AGARDA CURSO 2019-2020.pdf)LISTAXE ADMITIDOS E EN AGARDA CURSO 2019-2020.pdf282 kB

Do 15 o 30 de abril abre o prazo de solicitude de praza na escola infantil municipal Os Pillabáns para o curso 2019-2020.

Documentación que debe achegar xunto co modelo de solicitude:

1. DNI dos pais/nais/titores/as.

2. Libro de familia (todas as paxinas dos membros da unidade familiar)

3. Autorización para que o Concello recabe os datos tributarios relativos ó nivel de renda (inclúese no modelo de solicitude)

4. Xustificantes de ocupación ou desemprego:

 

   - Empregados/as: última nómina ou certificado de empresa

 

   -Desempregados/as: certificado de desemprego

5. IBAN bancario

6. Tarxeta sanitaria do/a alumno/a

 

Outros casos:

 

- Certificado de minusvalidez

 

- Certificado médico no caso de enfermedades crónicas ou outras afeccións

 

- Documentación que acredite as situacións de separacións, abandono do fogar, etc.

 

IMPORTANTE: AO ENTREGAR A SOLICITUDE NO REXISTRO DEBERÁ PRESENTAR OS DOCUMENTOS ORIXINAIS.

 

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (SOLICITUDE PRAZA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.pdf)SOLICITUDE PRAZA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.pdf168 kB

Programa de benestar a través da talasoterapia 2019

Talaso2018

 

 

Persoas beneficiarias e requisitos

 1. Ser maior de 60 anos ou maior de 55 e, neste caso, reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.
 2. Estar empadroado e residir nalgún concello da Comunidade Autónoma de Galicia.
 3. Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e estar en condicións de participar no programa.
 4. Non padecer alteracións do comportamento que podan afectar á normal convivencia nos establecementos, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
 5. Carecer de contraindicación médica para a recepción dos tratamentos de talasoterapia.
 6. Acadar, de conformidade co baremo establecido, a puntuación que lle permita acceder a un dos talasos e quenda solicitada.


Servizos e prestacións que se inclúen

 1. Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en cuartos dobres de uso compartido.
 2. Acceso diario ao circuíto mariño
 3. Póliza colectiva de seguro turístico

As persoas beneficiarias que estean interesadas en aloxarse en habitación individual, no caso de que houbese dispoñibilidade, teranse que facer cargo da diferenza do custo que supoña, e as que precisen dalgún tipo de apoio ou dieta especial terano que indicar no momento de presentar a solicitude e acreditalo ao incorporarse á quenda.

As persoas beneficiarias que estean interesadas en participar nas excursións ou actividades con custo adicional que organice o establecemento hoteleiro ou residencial terano que facer polos seus propios medios e ao seu cargo.

O desprazamento desde o domicilio ata o talaso, así como o de regreso, será por conta das persoas beneficiarias, sen prexuízo de que se poidan acoller ás facilidades para o transporte que oferte o establecemento, de ser o caso.

Documentación

Solicitude anexo I os anexos II e III, se procede, a seguinte documentación:

 1. Copia compulsada do pasaporte, se procede, relativa á persoa solicitante e, se fose o caso, á que a acompaña: cónxuxe, parella de feito ou relación análoga á conxugal, filla ou fillo con discapacidade ou outra persoa.
 2. Copia do libro de familia da persoa solicitante no caso de que queira acudir ao programa acompañada dun fillo ou filla con discapacidade.
 3. Certificado do grao de discapacidade do fillo ou filla da persoa solicitante, se o dito certificado non fose expedido pola Xunta de Galicia ou non estivese no poder desta.
 4. Certificado das pensións non outorgadas polo INSS nin pola Xunta de Galicia, da persoa solicitante e da acompañante, se for o caso.
 5. Informe médico actualizado no caso de ter algunha limitación, alerxia ou enfermidade que requira dalgunha atención especial (tratamento farmacolóxico, alimentación, accesorio de apoio, habitación individual...).

Prazo de presentación

Un mes desde o día seguinte á publicación da orde no DOG. Ata o 2 de maio de 2019.

Página 20 de 23