Artigos

Orzamentos de 2012

O pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 7 de febreiro de 2012, o Orzamento Municipal para o exercicio 2012, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

Así, o Orzamento Municipal de Cerceda para o exercicio 2012 ascende a 19.107.243,40 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.

Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:

Estado de ingresos

CapítulosIngresos
Impostos directos 1.994.108,71 
Impostos indirectos 6.094,49 
Taxas e outros ingresos 1.261.969,50 
Transferencias correntes 3.388.166,90 
Ingresos patrimoniais 14.500,00 
Total de operacións correntes 6.664.839,60 
Enaxenación de investimentos reais 110.000,00 
Transferencias de capital 12.332.403,80 
Activos financeiros 0,00 
Pasivos financeiros 0,00 
Total de operacións de capital 12.442.403,80 
Total 19.107.243,40 

 

Estado de gastos

CapítulosGastos
Persoal 2.434.801,96 
Bens correntes-servizos 2.972.212,00 
Financeiros 45.886,90 
Transferencias correntes 416.780,00 
Total de operacións correntes 5.869.680,86 
Investimentos reais 12.740.172,40 
Transferencias de capital 10.000,00 
Activos financeiros  0,00
Pasivos financeiros 487.390,14 
Total de operacións de capital 13.237.562,54 
Total 19.107.243,40