Artigos

Servizo de atencion familiar

Este programa está dirixido con carácter xeral ás persoas e familias, con atención prioritaria aquelas unidades de convivencia que se atopoen en situación de maior vulnerabilidade, e na que exista a presenza de menores en risco de destención o nas que se identifiquen outros factores que relven unha situación de risco de exclusión social ou pobreza infantil.

A finalidade deste programa é favorecer a autonomía e a integración social das persoal que as constituen.

Asemade este programa poderá incluir actividades de carácter aberto enfocadas en xeral a toda a comunidade e a sectores profesionais e corporativos vinculados directa ou indirectamente.

Poboación destinataria:

  • Familias empadroadas en Cerceda valoradas diagnosticada pola traballadora social correspondente da zona. 
  • Aquelas persoas e familias que teñen necesidade de apoio para facer fronte a momentos de inestabilidade económica relacional ou emocional.
  • Persoas ou familias con sobrecargas, problemas de aillamento ou de integración na contorna.