Centro de dia residencial

O centro de día residencial de Cerceda e un centro xerontolóxico da rede pública da Xunta de Galicia que conta con 41 prazas de centro de día e 21 de fogar residencial.


Centro de día

Os Centros de Día son centros xerontolóxicos socio-terapeúticos e de apoio ás familias que durante o día prestan atención terapéutica integral e plural ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no contorno habitual.

Fogar residencial

Son equipamentos que proporcionan con carácter permanente unha atención integral nun ambiente personalizado aos maiores que no momento do seu ingreso presentan unha situación de dependencia leve ou moderada.

Rúa do Encontro núm. 1

Telefono: 981685209