Servicio de información e primeira atención

É a porta de entrada aos servizos sociais onde onde primeiro chegan as demandas da veciñanza de Cerceda, que serán valoradas e orientadas dun xeitos personalizado e procurando a búsqueda da solución máis axeitada á necesidade social plantexada.

Dende este servizo ofrécese asesoramento sobre:

 • Axudas económicas para a manutención de menores, para necesidades básicas, para mulleres vítimas de maltrato, emerxencias familiares ou persoais, a adquisición de axudas técnicas ou tecnolóxicas... 
 • Xestión de ingresos mínimos para persoas sen recursos ou que non poden traballar 
 • Servizos para a autonomía persoal e atención á dependencia
 • Servizos específicos para persoas con discapacidade
 • Primeira acollida a persoas migrantres 
 • Recursos de saúde.
 • Servizos de apoio no fogar en situacións de falla de autonomía persoal: axuda a domicilio, axudas técnicas, teleasistencia domiciliaria.
 • Servizos para persoas drogodependentes, alcohólicos, ludópatas...
 • Servizos para a integración de menores e adolescentes
 • Servizos para a conciliación da vida familiar e laboral 
 • Servizos para a formación básica de persoas adultas
 • Servizos de asesoramento xurídico: tutela, acollemento ou adopción…
 • Servizos de acompañamento ao emprego para persoas con especiais dificultades 
 • Servizos de orientación e mediación para a resolución de conflictos 
 • Programas de dinamización social e de lecer para as persoas maiores
 • Orientación para a formación e xestión de asociacións prestadoras de servizos sociais
 • Alternativas de aloxamento: vivendas sociais, axudas para a eliminación de barreiras arquitectónicas na vivienda para a xente con mobilidade reducida, residencias para persoas maiores e para persoas con discapacidades, casas de acollida para mulleres vítimas de violencia de xénero, acollementos en familias para nenos e nenas, persoas maioresou con discapacidade, axudas para mellorar as vivendas en mal estado...